Jazykové kurzy nemčiny, angličtiny, francúzštiny, ruštiny, ukrajinčiny a taliančiny | jazykový kurz | kurzy nemčiny | kurzy angličtiny | kurzy francúzštiny | kurzy ruštiny | kurzy ukrajinčiny | kurzy taliančiny | Prístupové a oznamovacie systémy | Domoví vrátnici | Samozatvárače dverí | El. magnetické zámky | PC | Telefóny | Tel. ústredne | Dvere a brány - skrížené - ovisnuté | Vodoinštalácia | Stavebné práce | Servis a opravy | lacné | lacný | pre zdravotné sestry a opatrovateľky | TelCech
         Panel ponúk    -    Panel MENU

Úvod - Hlavná stránka
Úvod - Hlavná stránka                 Predošlá stránka
Slovenské družstevné združenie
logo združenia TelCech
Elektroinštalačné práce, dodávky, servis,
zabezpečovacie a komunikačné systémy
pre obytné a administratívne budovy,
byty, kancelárie, priestory pre služby a výrobu
dodávky, záručný a pozáručný servis,
predaj tovaru formou zasielateľstva, školenie

Jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny, ukrajinčiny a taliančiny.

Práva a povinnosti, spôsob a rozsah plnenia pre obe strany výučby záväzne upravujú »»» Všeobecné obchodné podmienky
Výučba: mesačne turnusy, každy týžeň v rozsahu jednej (1), alebo dvoch (2), prípadne troch (3) lekcií (po 60 minút)
▼ Cena výučby za každú lekciu turnusu, tj. kurzista (bez platby vopred a za neúčasť na lekcii) uhradí v hotovosti len
● až 6 € za každú lekciu po jej skončení ak sa jej zúčastnil v 2 až 4 člennej skupinke,
● až 10 € za každú lekciu po jej skončení ak sa jej zúčastnil sám (individuálne).
Na uvedené ceny poskytujeme individuálne zľavy.
Prihlášky: tu     Kontaktný tel. 0903 361110     Teraz bežiaci turnus: 
Kontaktný e-mail:Mapa kde nás najdete

Domoví vrátnici,
dorozumievacie a
prístupové systémy

Elektroinštalačné
dodávky, práce,
opravy a servis

Telekomunikačné a
počítačové systémy,
dodávky a servis

Jazykové kurzy nemčiny, angličtiny, francúzštiny, ruštiny, ukrajinčiny a taliančiny

podrobnejšie
o výške a platbe kurzovného, o prihlásení, zaradení a o podmienách výučby
Aktuálne informácie
Novinky
Oznamy
CzechPhone
vrátnik CZ


Ateu Helios
PBX vrátnik CZ


GSM Multi-265
GSM vrátnik


Tesla KARAT
vrátnik SK


Tesla GUARD
vrátnik SK


BPT
vrátnik I


Lasko
vrátnik PL


2N®Helios-IP
vrátnik CZ


Samozatvárač
dverí


Zámky el.
magnetické


Servis, opravy,
DV a DaP-S


Dvere, brány
opravy


Poštové
schránky


Dorozumievacie
domofóny

Úsporné
osvetlenie


Vodoinštalácia
stavebné úpravy

Digit.tel.ústr.
Ateus®Omega


Digit.tel.ústr.
IP 02 Asterik


Analóg.tel.ústr.
Panasonic


Telefónne
prístroje


Oznamovacie
systémy


Štrukturovaná
kabeláž


servis PC
notebookov


Servis a opravy
TK a PC-S

Výučba v štandardnom skupinovom a nadštandardnom individuálnom režime
Všeobecné obchodné podmienky (VšOP) upravujú vzájomné vzťahy jazykovej školy a kurzistov,
ich práva a povinnosti, spôsob a rozsah plnenia. VšOP majú prednosť pred ponukou.
● Kurzista sa do jaz. školy na kurz prihlasuje priamo elektronickým prihlasovacím formulárom
    (prihláškou), alebo podobným spôsobom cez sprostredkovateľa (napr. zlovoportál).
    Obvykle na základe ponuky na web stránke jazykovej školy alebo sprostredkovateľa.
● Prihláška a VšOP, na ktoré sa prihláška odvoláva, sú prejav vôle uzavrieť dohodu o výučbe.
● V prihláške treba uviesť turnus možného zaradenia do výučby, rozsah výučby (tj. počet lekcií
    turnus, možné termíny a miesto konania lekcií a tiež režim výučby
    (skupinový alebo individuálny).
    Jazyková škola v prihláške návhrhnuté zaradenia posúdi s tým že uprednostní zaradenie do
    štandardného skupinového režimu výučby v 2 a viac člennej skupinke, a zaradenie do
    nadštandardného individuálneho režimu výučby pre jednu osobu potvrdí iba výnimočne.
● Ak prihlasujúci zaradenie akceptuje, jazyková škola definitívne potvrdí jeho zaradenie.
● V deň definitívneho potvrdenia zaradenia do výučby nadobudnú VšOP (na ktoré sa
    prihláška odvoláva) právoplatnosť osobitnej formy Dohody o výučbe,
    ktorú strany akceptovaním zaradenia do výučby uzatvorili na diaľku,
    slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni
    a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
● Dohoda o výučbe (tj. VšOP) nadobúda účinnosť dňom keď sa kurzista zúčastní
    prvý raz výučby, obvykle prvej lekcii aktuálneho turnusu alebo jej časti,
    prípadne dňom keď kurzista akceptoval pozvánku k takejto účasti.
● Kurzista, do 14 dní od akceptovania zaradenia do výučby má právo od Dohody odstúpiť, ak
    dovtedy neprijal od jazykovej školy žiadne plnenie, alebo Dohoda nenadobudla účinnosť.
● Ak kurzista odstúpi od Dohody o výučbe po nadobudnutí jej účinnosti, alebo po prijatí
    plnenia, jazyková škola má právo za poskytnuté plnenie na úhradu storno poplatku
    vo výške vopred uhradenej ceny za turnus alebo kupón).
● Včas neuhradená cena za turnus (kupón) sa považuje za bezplatné odstúpenie od prihlášky.
Zaradenie do výučby:
Škola prihlásených do kurzu, s prihliadnutím na jazyk, úroveň výučby a turnus, ako aj svoje
možnosti prednostne kurzistov, zaradí do 2 a viac členných skupiniek najmenej po dvoch (2),
s výučbou 1x alebo 2x, prípadne 3x týždenne, v rozsahu jednej lekcii po 60 minút.
Ak škola všetkych prihlásených nemôže zaradiť do skupiniek aspoň po dvoch (2),
ostatným ponúkne zaradenie do nadštandardnnej individuálnej výučby pre 1 osobu,
1x až 3 x týždenne v rozsahu 60 minútových lekcii, alebo zaradenie odloží
do doby až sa prihlási potrebný počet kurzistov do štandardnej skupinovej výučby.
Turnus výučby:
Jeden turnus je základná dobu trvania výučby v kurze. Počas turmusu (trvajúci 1 mesiac)
jazyková škola ponúka 1x až 3x v každom týždni najmenej jednu 60 minútovú lekciu so
štandardnou skupinovou aj nadštandardnou individuálnou výučbou.
Lekcie.
Lekcia trvá obvykle 60 minút vr. krátkej prestávky. Počet lekcií za turnus je doba jeho výučby.
Počet lekcií za turnus:
Počas každého 1 mesačného turnusu jazyková škola ponúka pre všetky skupinky
(1 aj 2 a viac členné) lekcie 1x alebo 2x, prípadne 3x týždenne po 60 minút
Výučba sa koná iba dňoch označených ako vyučovacie.
Vyučovacími dňami sú len na pracovné dni. Ak niektorý inak vyučovací deň
pripadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok a dni jarných školských prázdnik,
výučbu v tieto dni jazyková škola stornuje bez náhrady.
Ak je za turnus výučba v rozsahu 2x týždenne, potom sú každý týždeň turnusu 2 lekcie po 60 minút,
v tom 1x lekcia základná (» tzv. lektorská výučba z knihy) a 1x lekcia intenzívne konverzačná
(» tzv. extra výučba s lektorom a s pomocou audio/video techniky).
Ak je za turnus výučba v rozsahu 3x týždenne, potom sú každý týždeň turnusu 3 lekcie po 60 minút,
v tom 1x lekcia základná (» tzv. lektorská výučba z knihy), 1x lekcia intenzívne konverzačná
(» tzv. extra výučba s lektorom a s pomocou audio/video techniky) a 1x lakcia intenzívne
konverazačná (» tzv. extra výučba plus s lektorom a s pomocou audio/video techniky).
V nadštandardnom individuálnom režime pre 1 osobu je za turnus výučba obvykle v rozsahu
1x až 3x týždenne, ak sa nedohodne inak.
Termíny výučby:
V 2 a viac členných skupinkách so štandardným režimom výučby pre začiatočníkov,
falošných začiatočníkov a mierne pokročilých, v každom z 12. za rok konaných
jeden mesačných turnusoch, jazyková škola v rozvrhu hodín orientačne uvádza dlhodobo
pripravované a pravidelne sa opakujúce termíny výučby, v každom týždni turnusu
v rozmedzí dvoch (2) pracovných dňoch (napr. každý pondelok a stredu podvečer a večer).
Tieto orientačné termíny jazyková škola obvykle aktualizuje pred a počas výučby
s ohľadom na avizovanú potrebu a svoje možnosti.
Účasť na výučbe:
Na lekciách so štandardnou skupinovou výučbou sa učí podvečer a večer v pracovné dni,
neučí sa v sobotu a nedeľu, cez sviatky, cez jarné a letné prázdniny. Pri účasti čo i len
jedného (1) člena skupinky je lekcia odučená. Neúčasť na odučených lekciách sa nenahrádza.
Skupinka môže najmenej s 36 hodinovým predstihom žiadať lekciu odložiť,
ak sa na tom všetci jej členovia dohodnú.
Miesto výučby:
Miesto výučby je, ak sa nedohodne inak, Bratislava, Budyšínska ulica č. 12,
miestna časť Tehelné pole.
Ponuka kurzov:

Kurz angličtiny, kurz nemčiny, kurz francúzštiny, kurz ruštiny, kurz ukrajinčiny, kurz taliančiny.

Výučba je určená pre:
Firmy aj občanov (žiakov, učňov, študentov stredných škôl a univerzít, pracujúcich , aj seniorov).
Režim výučby:
Štandardný skupinový režim výučby, alebo nadštandardný individuálny režim výučby pre 1 osobu.
Úroveň výučby:
A-0 pre začiatočníkov od nuly, A-1 pre začiatočníkov,
A-2 pre falošných začiatočníkov, B-1 pre mierne pokročilých.
Spôsob výučby:
My učíme najstaršou ale najúčinnejšou metódou, intenzívne konverzačnou. Spomente si
ako ste učili a aj naučili Vaše dieťa rozprávať. Svojím spôsobom Vy ako rodič ste
boli lektorom a Vaše dieťa - nemluvňa v kočíku Vaším žiakom, ktoré ste učili rodný jazyk.
Forma výučby na lekciách:
Ide o lektorskú výučbu vo forme základných lekcií (tzv. výučba z knihy) a intenzívne
konverzačných lekcií (tzv. extra výučba audio/video).
Výučba vo forme základných lekcií je zameraná na gramatiku, slovnú zásobu a písomný prejav,
prevažne však na výslovnosť a konverzáciu k danej téme z knihy. Na výučbe formou intenzívne
konverzačných lekií, lektor s využitím audio / video techniky precvičuje v celku a postupne
po vetách zrozumiteľnosť ukážok, obsahom aj úrovňou zrovnateľných s odučenými lekciami z knihy,
úroveň výslovnosti, gramatickú úroveň, slovnú zásobu a najmä formou konverzacie rozbor ukážky.
Doba výučby pre zvýšenie jazykovej úrovni o 1 stupeň:
3 až 6 turnusoch výučby (3 až 6 mesiacov) pre dosiahnutie potrebnej jazykovej úrovne
o jeden stupeň / level
(napr. z A0 na A1 alebo z A1 na A2 ).
Objednávka výučby v kurze:

Na kurz angličtiny, kurz nemčiny, kurz francúzštiny, kurz ruštiny, kurz ukrajinčiny, kurz taliančiny

sa prihláste kliknutím » tu Do zaplatenia kurzovného sa môže prihláška (objednávka)
bezplatne stornovať.
google-site-verification: google565c498f6ea60615.html Google Pagerank Aktuálny dátum a čas
... +zobrazit/skrýt
...