Tesla KARAT

Domový vrátnik KARAT

                      Úvod - Hlavná stránka                                                                                                  Predošlá stránka


Späť na predchádzajúcu stránku

Domový vrátnik KARATDigitální vrátnici novej generácie Tesla systém KARAT

V bytových domoch, najmä v panelákoch, ešte stále sú analógové 4-vodičové systémy TESLA, nespĺňajúce požiadavky na Vašu bezpečnosť, ani na ochranu Vášho majetku. Za tieto technický fyzický zastaralé systémy Vám ponúkame inovovaný digitálny 2-vodičový systém KARAT rozšíriteľný o video, nadväzujúci na tradičný, spoľahlivý a na údržbu nenáročný systém TESLA.
Dvojvodičový systém EDV Tesla KARAT

Ponúkame ho verziách:K4 ... digitálna audio verzia K4

       # s digitálnym audio dorozumievacím systémom s kódovou voľbou pozostávajúcim z
          » vonkajšieho panelu (podsvieteného), umiestneného z vonkajšej strany domových dverí
             
             skladajúceho sa z modulov (každý modul v panely 96,5 x 96,5 mm)
             - audio modulu bez tlačidiel,
                
             - kódovacieho modulu (klávesnice) pre vyzvonenie bytu návštevou (vyťukaním čisla bytu na klávesnice),
                ako aj pre odblokovanie zámku vchodových dverí (vyťukaním osobitného kódu, pre každý byt iného),
                
             - info modulu, v ktorom návšteva vidí čísla bytu a mená bytov,
                
             - zaslepovací modul (rezervný),
                
          » napájacieho zdroja pre dorozumievací a prístupový systém,
                
          » audio telefónov (jeden do každého bytu),
                
       # s prístupovým bezdotykovým systémom, pozostávajúcim z
          » bezdotykového modulu (čítačky), umiestnenej z vonkajšej strany dverí, slúžiacej na prečítanie kódu
             v bezdotykovej RFID kľúčenke a odblokovanie zámku domových dverí (ak pri príchode domáci

             priblíži kľúčenku k čítačke),
                
          » bezdotykového modulu (čítačky), umiestnenej z vnútornej strany dverí, slúžiacej na prečítanie kódu
             v bezdotykovej RFID kľúčenke a odblokovanie zámku domových dverí (ak pri odchode domáci
             priblíži kľúčenku k čítačke),
                
          » operačno-pamäťovú jednotku, slúžiacu pre elektronickú evidenciu kódov vložených v kľúčeniek (čítačka
             po prečítaní kódu v kľúčenke, zistí či sa takýto kód nachádza v OPJ a či tento kód má povolenie
             na odblokovanie zámku dverí),
                
          » bezdotykových RFID kľúčeniek (v počte 2 ks na každý byt, s možnosťou dokúpenie),
                
          » elektro magnetického zámku domových dverí, povrchového s madlom (do dverí sa nerežú žiadne otvory),
                
          » záložný zdroj elektrickej energie (akumulátor 12V/7 Ah + odpojovač), ktorý udrží dorozumievací a prístupový
             systém pri výpadku elektrickej energie až 7 hodín.
                


K5 ... digitálna audio verzia K5

          » verzia K5 s kódovou voľbou je totožná s verziou K4 plus navyše: monitoring otvárania dverí
             s pamäťou udalostí),
                


K6 ... digitálna audio/video verzia K6

          » verzia K6 s kódovou voľbou je totožná s verziou K4 s výnimkou: miesto audio telefónov sú v dodávke
             videotelefóny,
                
             vo vonkajšom panely je miesto audio modulu dodávaný audio/video modul
                
             a miesto zaslepovacieho mdulu je dodávaný modul kamery,

                

K7 ... digitálna audio verzia K7

          » verzia K7 s priamou voťbou tlačidlami je totožná s verziou K4 s výnimkou: miesto adudio modulu
             bez tlačidiel je dodávaný audio modul s 2 tlačidlami,
                
             miesto kódovacieho, info a zaslepovacieho modulu sú dodávané tlačidlové moduly
             s počtom tlačidiel 4 a/alebo 6 a/alebo 8 a s celkovým počtom tlačidiel (zvončekov s menami bytov),
             vrátane 2 tlačidiel v audio module, spolu rovným počtu bytov,
                


Vonkajšie panely (tablá) dorozumievacích systémov KARAT

sa v zásade delia na
tablá s kódovou voľbou,
na
tablá horizontálne s priamou voľbou a na
tablá vetrikálne s priamou voľbou
 (» viac info).
V tablách
(» viac info) sú , ako skladačka umiestnené moduly digitálnych el. vrátnikov a tlačidlové moduly pre kódovú (» viac info) a priamu voľbu (» viac info) spolu s montážnym príslušenstvom (» viac info), prípadne infopanely. Digitálne audio telefóny sú v dizajne ELEGANT a DT93 (» viac info). Sieťové napájače sú iné pre DDS KARAT (» viac info) a iné pre DDV KARAT (» viac info). Pre DDV KARAT sú k dispozícii video telefóny (» viac info).
Ďalšie informácie:
# výhody 2-vodič.digit.dorozum.systému KARAT:   » viac info
# prístupový systém pre DDS a DDV KARAT:
 » viac info
# otváranie domových dverí pripríchode:  » viac info
# otváranie domových dverí pri odchode:  » viac info
# tlačidlové tablo pre Tesla KARAT:  » viac info
# ako zostaviť tlačidlové tablo KARAT:  » viac info


 Moduly el. vrátnika, kódovacie / tlačidlové a prístupového systému umiestnené
v tlačidlovom table DDS/DDV KARAT, sieťový napájač EV


zostavy
tlačidlových
tabiel DDS / DDV

» viac info
základné
moduly pre
kódovú voľbu

»viac info
základné
moduly pre
priamu voľbu

» viac info
čítačky prístup.
syst. umiestn.
v table

» viac info

montáž.prislušenstvo:
škatule, rámy, spony,
striešky, dosky  

» viac info

 Domáce telefóny, operačno-pamäťové jednotky, programátory a monitory
adresného otvárania dverí pre EDV Tesla KARAT


telefóny
a sieťové
napájače

» viac info
videotelefóny
a sieťové
napájače

» viac info
operačno
pamäťové
jednotky

» viac info

monitor
adresné
otv.dverí  

» viac info
programátor
adresného
otvárania dverí  

» viac info

 Elektronické kľúče a kľúčenky, dotykové plochy, tlačidlá, elektro zámky,
samozatvárače dverí, vchodové dvere a poštové schránky


DEK kľúče dotykové
» viac info
bezdotykové
e-kľúčenky
BEK

» viac info
dotykové
plochy a
tlačidlá

» viac info

elektro
zámky
motorické

» viac info
elektro zámky
magnetické

» viac info
elektrozámky
mechanické
symetrické

» viac info

Informujte sa. Poradíme Vám a najdeme pre Vás vhodné riešenie.